அடுத்த பிறப்பிலாவது உன் அன்பு நிறந்தரமாய் கிடைக்குமா?

தாயே!
நான் முதன் முதலில்
இவ்வுலகத்தில் சுவாசித்த நறுமணமே – உன் வியர்வைதான்.

நான் இப்ப+வுலகில் மகிழ்ந்து சிரிக்க – நீயழுதாய்
உன் வேதனைகளை பொறுத்து , எனக்கு உயிர் கொடுத்தாய்.

நான் முற்பிறப்பில் மாதவம்தான் புரிந்துள்ளேன் போலும் – தாயே உன் கருவில் நான்  வந்துதிக்க.
ஆயிரம் உறவுகள் என்னருகே இருந்தென்ன?
அன்னையே உன் அன்பிற்கு அவை ஈடாகுமா?

ஒவ்வொரு நாளின் விடியலிலும் உன்னைத் தேடுகிறேன்.
இறுதியில்  தோற்றும் போகிறேன்.
அன்று நீ எனக்காய் கூறிய வார்த்தைகள் புரியவில்லை

இன்று புரிகின்றது. பக்கத்தில் நீயில்லை.
உன்னை என் மனவரையில் வைத்து
ப+ஜிக்க மட்டுமே முடிகிறது

நேரில் யாசிக்க முடியவில்லை.
இறைவன் சித்தம் இதுவெனில் யாரால் மாற்ற முடியும்.

அடுத்த பிறப்பிலாவது உன் அன்பை நான் முலுதாய் பெறவேண்டும்.
இறைவா இதற்காவது சித்தம் செய்வாயா?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s